جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

نقشه تحصیلی 9835 زیلایی

تملک

1397.3948

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

عنوان اندازه (KB)
آگهی - 9835زیلایی (2) 126.54 f88ee8a4-71a0-44f3-86f0-3dbdfbc26256.jpg
آگهی - 9835زیلایی 70.47 fcf5843c-1831-49e0-9dd9-99e8bdeb05ec.jpg