جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام خدمات مستغلات ساختمان های ستاد شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

1397.3951

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی