شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام عملیات حفاری چاه و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک واقع در مناطق گازرسانی تهران -تجدید مناقصه عمومی ( یک مرحله ای ) به شماره 8/0061-97

مناقصه

1397.3952

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.