جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

نصب و اجرای پروژه تامین 20 درصد از برق ساختمان ستاد از انرژی خورشیدی

مناقصه

1397.3954

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.