جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پروژه اجرای کارهای باقیمانده خط انتقال پترو هیدج زنجان

تجدید مناقصه

1397.3933

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان زنجان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.