جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 9733097 خرید ابزار فنی

مناقصه

1397.3956

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب