جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 9733085 خرید 2 قلم ابزار فنی

مناقصه

1397.3957

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب