شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی فراخوان مناقصه عمومی انتخاب سرمایه گذار واجد شرایط پروژه " احداث مرکز کالیبراسیون کنتورهای صنعتی گاز در فشار بالا و شرایط واقعی به روش ساخت ، بهره برداری و انتقال ( BOT )

مناقصه

1397.3958

شرکت ملی گاز ایران / حوزه مدیریت عامل

شرکت ملی گاز ایران / حوزه مدیریت عامل / روابط عمومی