شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 9630187 خرید LIME

مناقصه

1397.3959

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب