جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 1044 خرید روغن ایروشل 560

مناقصه

1397.3962

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب