جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تجدید مناقصه تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مراکز بهره برداری و تاسیسات گاز منطقه

تجدید مناقصه

1397.3969

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه هشت عملیات انتقال گاز