شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 9633069 خرید گرایل 90 و 140

مناقصه

1397.3970

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب