جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 2020 خرید تولوئن

مناقصه

1397.3973

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب