جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه حجمی زمانی واگذاری انبار های نفت چابهار و ایرانشهر

تجدید فراخوان

1397.3975

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه چابهار

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.