جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام خدملت طبخ و سرو سه وعده غذا و خدمات اتاقداری در مهمانسرای گوره

مناقصه

1397.3983

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران