شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تکرار مناقصه م م/0081/97/ت1 احداث بیمارستان 32 تختخوابی مسجد سلیمان

مناقصه

1397.3985

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب