جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT ستاد و کمپ‌های مسکونی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تجدید مناقصه

1397.3993

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی