شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تأمین خدمات حراست منطقه یک

مناقصه

1397.3998

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه یک عملیات انتقال گاز

عنوان اندازه (KB)
آگهی - 8757016 201.90 4d0f88ee-591b-4ee3-b8cb-80d6cd025746.jpg
آگهی - 001 270.44 65b8e277-60ba-430c-b264-df7ff32ab93e.jpg