جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تعمیرات کلی برج خنک کننده تاسیسات تنگ پیرزال

مناقصه

1397.4001

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه یک عملیات انتقال گاز

عنوان اندازه (KB)
آگهی - 8757017 283.39 d2c21839-9c6f-4f7d-87f8-8a584c30b061.jpg
آگهی - 8757017 219.73 3dfd187a-95cd-4b65-9a73-6223a663cbd4.jpg