جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تعمیرات کلی منازل کارمندی امیدیه

مناقصه

1397.4002

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه یک عملیات انتقال گاز

عنوان اندازه (KB)
آگهی - 8757018 216.59 07747d9b-2582-44ef-b84d-33f1e049650b.jpg
آگهی - 8757018 279.98 5e9772f5-0d4b-4cb0-9c92-bd03cead44bb.jpg