جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

ایمن سازی خط 12 اینچ مارون ماماتین

مناقصه

1397.4003

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه یک عملیات انتقال گاز

عنوان اندازه (KB)
آگهی - 8757019 1388.74 e455207b-ec0b-4091-aaab-cda2fb4f9211.jpg
آگهی - 8757019 1737.34 d7f47c90-0401-4281-9cc8-df9ddb1c8583.jpg