شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خدمات ترابری سبک، نیمه سنگین وسنگین سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شماره مناقصه36/97

مناقصه

1397.4004

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس