شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مربوط به خرید قطعات پیکاپ

مناقصه

1397.3982

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران