جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستاهای قارنا و گلوان شهرستان نقده (مناقصه شماره 2201/97/46)

مناقصه

1397.4513

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان آذربایجان غربی