جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

گازرسانی به محور طاویران

مناقصه

1397.4520

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کرمانشاه

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.