جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تجدید مناقصه جاری تهیه و طبخ غذای کارکنان تبریز

تجدید مناقصه

1397.4521

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه هشت عملیات انتقال گاز