جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تعمیرات اساسی کارگاه جوشکاری عملیات دریایی شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ اگهی مناقصه م.ع.پ/97/017

مناقصه

1397.4531

شرکت ملی نفت ایران / شرکت پایانه های نفتی ایران