شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

احداث آبراه و تعریض انتهای بلوار شهداء جزیره خارگ آگهی تجدید مناقصه م.ع. پ/96/030

تجدید مناقصه

1397.4543

شرکت ملی نفت ایران / شرکت پایانه های نفتی ایران