جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه 97112 درخصوص برداشت 500 کیلومتر و پردازش 600 کیلومتر داده‌های لرزه‌نگاری دو بعدی در گز زرینه کوه

مناقصه

1397.4549

شرکت ملی نفت ایران / مدیریت اکتشاف