جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه یک مرحله ای انجام خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری (خودروهای جمعی متوسط و بزرگ) به شماره 26-97

مناقصه

1397.4555

شرکت ملی نفت ایران / واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران