جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی فراخوان /ارزیابی کیفی به شماره 17-97 با موضوع : برگزاری دو مورد مناقصه تامین قطعات و کلیه تجهیزات و اجرای کامل سیستم اطفاء حریق در شرکت گتز استان کردستان

مناقصه

1397.4556

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کردستان