جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه ی عمومی یک مرحله ای خرید 3 دستگاه دیزل ژنراتور به شماره (97/05)

مناقصه

1397.4559

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان سمنان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.