جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

در خصوص تملک قانونی محل احداث ایستگاه حفاظت کاتدیک محور صنعتی

مناقصه

1397.4563

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان اردبیل

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.