جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید SPARE PARTS FOR ELECTRO MOTOR "LOHER"

تجدید مناقصه

1397.4576

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی