جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خط تغذیه دوم پرند مناقصه عمومی ( یک مرحله ای ) به شماره 09/0067-97

مناقصه

1397.4574

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.