جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تعمیرات اساسی بویلرهای دستگاه های آبسازی شماره 3 و 4 منطقه سیری

تجدید فراخوان

1397.4585

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره