جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 1123 خرید 56 قلم ابزار

مناقصه

1397.4591

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب