جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 1185 خرید ازت مایع

مناقصه

1397.4595

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب