جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تملک اراضی

مناقصه

1397.4598

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان اردبیل

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.