دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه شماره 6067-7- 30078 ( ساخت سینی های برج تماس واحد تصفیه گاز (تولید داخل کشور))

مناقصه

1397.4584

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گازشهیدهاشمی نژاد

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.