دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید ایستگاههای تقلیل فشار مورد نیاز واحد اجراء

مناقصه

1397.4627

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.