پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای خطوط اختصاصی صنایع باقیمانده استان البرز در قالب پیمان pcدر منطقه ساوجلاغ و نظر آباد

مناقصه

1397.4630

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی