جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مربوط به خرید قطعات اسکانیا

مناقصه

1397.4612

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران