پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مربوط به خرید کمپرسور هوا

مناقصه

1397.4613

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران