پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مربوط به خرید 80 قلم بیرینگ

مناقصه

1397.4620

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران