دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید کاتالیست آلومینا مورد استفاده در واحد استحصال (تولید داخلی) - (97/020)

مناقصه

1397.4643

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گاز ایلام

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گاز ایلام / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.