جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

گازرسانی به صنایع،خط تغذیه،توسعه شبکه و نصب انشعابات گاز شهرها و روستاهای کردکوی ،بندر گز ،نوکنده ،گمیشان ،بندر ترکمن و سیمین شهر

مناقصه

1397.4644

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان گلستان

عنوان اندازه (KB)
آگهی - 1111 246.64 95e1325b-c6f8-4cd9-a0b7-433e7869a526.jpg
آگهی - مناقصه جدید 459.56 6f036e72-0f71-4e00-9983-50dde5d45b3d.jpeg