دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

گازرسانی به صنایع،خط تغذیه،توسعه شبکه و نصب انشعابات گاز شهرها و روستاهای کردکوی ،بندر گز ،نوکنده ،گمیشان ،بندر ترکمن و سیمین شهر

مناقصه

1397.4644

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان گلستان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.