دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

P/F Desalination Packages “SIDEM”

مناقصه

1397.4666

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.