دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

ROTOR OF ELECTRO MOTOR SIEMENS

مناقصه

1397.4668

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.