جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

ROTOR OF ELECTRO MOTOR SIEMENS

مناقصه

1397.4668

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی