جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی واجرای عملیات ساخت سوله ایستگاه CGS دوم شهرک صنعتی لیا به شماره مناقصه 26-97

مناقصه

1397.4479

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان قزوین

عنوان اندازه (KB)
آگهی - scan0004 197.10 72880225-677b-4756-b6fb-892c00ea7537.jpg
آگهی - scan0002 189.47 45e296b6-ad0c-471a-89e1-b3fb41443f1a.jpg